Stadgar

FÖRENINGENS STADGAR

Namn och hemort

§ 1 Föreningens namn är på svenska Kimitoöns Företagare och på finska Kemiönsaaren Yrittäjät. Den fungerar som Suomen Yrittäjät – Företagarna i Finland rfs regionorganisations
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Egentliga Finlands Företagare rf:s lokalförening.

Föreningens hemort är Kimitoöns kommun. I dessa stadgar benämns föreningen lokalförening. Suomen Yrittäjät – Företagarna i Finland rf benämns i dessa stadgar centralförbund och Varsinais-Suomen Yrittäjät – Egentliga Finlands Företagare rf regionorganisation.

Föreningens språk är svenska och finska.

Registrerings- och protokollspråket är svenska.

Syfte och verksamhetsformer

§ 2 Lokalföreningen fungerar som företagar-, närings- och arbetsgivarpolitisk intresseorganisation för små och medelstora företag och företagare i Kimitoöns kommun.

Lokalföreningens syfte är att som sakkunnig och påverkare förbättra de generella förutsättningarna för företagens och företagarnas lönsamma verksamhet på det egna verksamhetsområdet.

För att fullfölja sitt syfte och driva företagarkårens gemensamma intressen skall lokalföreningen i samråd med centralförbundet och regionalorganisationen:

1. befrämja företagarverksamhet, sund konkurrens och samarbete mellan företagen;

2. representera sin medlemskår gentemot stats- och kommunalförvaltningen på sitt verksamhetsområde genom förslag och initiativ samt uttalanden som främjar och stöder små och medelstora företags ekonomiska, samhälleliga och arbetsmarknadspolitiska ställning;

3. idka informations-, publikations-, rådgivnings-, utbildnings- och forskningsverksamhet gällande företagarverksamhet och arbetsliv;

4. befrämja utvecklandet av arbetsgivarnas och arbetstagarnas samarbets- och förhandlingsrelationer på sitt verksamhetsområde;

5. för sin del handha av centralförbundet och regionorganisationen givna uppgifter samt riksomfattande och regionala åtgärder enligt av dessa givna anvisningar;

6. sköta om medlemskårens rekreations- och fritidsverksamhet genom att arrangera utfärder, fester och andra evenemang samt

7. i övrigt verka på sätt som kan likställas med ovannämnda för att medlemmarnas gemensamma intressen och ärenden bevakas och utvecklas.

Lokalföreningen är partipolitiskt obunden.

Medlemskap

§ 3 Till lokalföreningen kan som ordinarie medlemmar höra företag som har rättskapacitet, verkar på verksamhetsområdet och är i privat ägo.

Som lokalavdelningens understödande medlem kan antas privatpersoner och samfund med rättskapacitet som verkar på ifrågavarande verksamhetsområde och inte uppfyller de i moment 1 nämnda villkoren för att bli anslutna som ordinarie medlemmar.

Medlem antas genom beslut av lokalföreningens styrelse.

Lokalföreningsmöte kan på förslag av styrelsen kalla till hedersordförande eller hedersmedlem personer som verkat synnerligen förtjänstfullt för föreningens syften.

Uppgifterna i medlemsregistret kan publiceras elektroniskt och på

annat sätt.

§ 4 Medlem kan avgå från lokalföreningen genom att meddela härom skriftligen till lokalföreningens styrelse eller dess ordförande eller i samband med möte be om anteckning i protokollet. Medlem som avgår under kalenderåret är skyldig att erlägga full medlemsavgift för ifrågavarande år.

Lokalföreningens styrelse kan utesluta medlem på i föreningslagen stadgat sätt. Medlem kan konstateras ha avgått om medlemsavgiften inte erlagts på ett år.

Medlemsavgift och understödande avgift

§ 5 Ordinarie medlem erlägger medlemsavgift, som fastställs av centralförbundets förbundsmöte. Medlemsavgiften bör erläggas inom den betalningstid som centralförbundets förbundsmöte fastställt.

Ny ordinarie medlem i lokalföreningen bör erlägga medlemsavgiften inom tre månader räknat från den dag medlemskapet började.

Centralförbundet handhar uppbörden av medlemsavgifterna av lokalföreningens ordinarie medlemmar och återbär till lokalföreningen den av centralförbundets förbundsmöte eller regionorganisationsmötet fastställda andelen av de uppburna medlemsavgifterna.

Lokalföreningsmötet kan fatta beslut om att uppbära en eventuell tilläggsmedlemsavgift av de ordinarie medlemmarna. Tilläggsmedlemsavgiften uppbärs av lokalföreningen.

De understödande medlemmarna erlägger årligen den av styrelsen fastställda understödsavgiften.

Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från medlemsavgift.

Förvaltnings och verkställande organ

§ 6 Lokalföreningens beslutanderätt utövas av lokalföreningsmötet.

Lokalföreningens styrelse fungerar som verkställande organ. Lokalföreningsmötet och styrelsen kan för beredning av ärenden tillsätta permanenta och interimistiska utskott, kommittéer och andra av behovet påkallade organ.

Lokalföreningen har en ordförande samt minst en (1) och högst tre (3) viceordförande, vilka fungerar som styrelsens ordförande och viceordförande.

Lokalföreningsmötet

§ 7 Lokalföreningen sammankallas årligen till två ordinarie möten, vårmötet i februari-april och höstmötet i oktober-december. Styrelsen fastställer tidpunkten och platsen för mötena.

Styrelsen fattar beslut om kallelse till extra ordinarie möte. Extra ordinarie möte skall även sammankallas om lokalföreningsmöte fattat beslut härom eller om minst en tiondedel (1/10) av lokalföreningens ordinarie medlemmar så skriftligt kräver av styrelsen för behandling av särskilt angivet ärende.

§ 8 Styrelsen bör skicka lokalföreningens medlemmar skriftlig kallelse till lokalföreningsmöte minst fjorton (14) dagar före mötet och därutöver kan meddelande om mötet även ges på annat av styrelsen fastställt sätt.

I möteskallelsen bör anges de ärenden som mötet kommer att behandla.

§ 9 Vid lokalföreningsmöte har ordinarie medlem en (1) röst, som förutsätter personlig närvaro av medlemmen eller dennes representant.

Ordinarie medlem, som underlåtit att erlägga sin medlemsavgift för pågående verksamhetsperiod, har inte rösträtt vid lokalföreningsmöte.

Hedersordförande, hedersmedlem och understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid lokalföreningsmötet.

Centralförbundets och regionalorganisationens styrelsemedlemmar och funktionärer har närvaro- och yttranderätt vid lokalföreningens och dess styrelses möten.

Vid omröstning avgör, med undantag av i § 15 och 16 nämnda ärenden, den åsikt som understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Vid val väljs den som fått mest röster – med undantag för val av ordförandena. Då rösterna faller jämt avgör ordförandens röst och vid val lotten. Röstningen är öppen utom då någon röstberättigad delegat vid val kräver sluten omröstning.

§ 10 Lokalföreningens ordinarie möten öppnas av lokalföreningens ordförande eller viceordförande, därefter sker val av mötesordförande.

Vid lokalföreningens vårmöte

– behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående redovisningsperiod samt verksamhetsgransknings-berättelsen,

– fastställs bokslutet och fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och eventuella övriga redovisningsskyldiga samt

– behandlas övriga av styrelsen beredda eller av medlemmarna till styrelsen minst tjugo (20) dygn före mötet skriftligt framställda ärenden.

Vid lokalföreningens höstmöte

– fastställs verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsår,

– besluts om föreningens ordförandes och viceordförandes och övriga styrelsemedlemmars arvoden,

– väljs föreningens ordförande för följande verksamhetsår,

– besluts antalet styrelsemedlemmar och suppleanter inom ramen för vad som stipuleras i § 11,

– väljs styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå samt två (2) verksamhetsgranskare och deras suppleanter samt fastställs deras arvode,

– väljs lokalföreningens delegater för regionorganisationens möten under följande verksamhetsår samt,

– behandlas övriga av styrelsen beredda eller av medlemmarna till styrelsen minst tjugo (20) dygn före mötet skriftligt framställda ärenden.

Föreningens ordförande eller vid förhinder viceordförande, leder ordet vid lokalföreningens möten med undantag av ordinarie möten. Om båda är förhindrade leds ordet av den person mötet utser.

Styrelsen

§ 11 Till lokalföreningens styrelse hör ordföranden, som benämns föreningens ordförande, viceordförandena samt minst fyra (4) och högst femton (15) andra medlemmar. Suppleanter kan väljas till ett

antal om högst femton (15).

Ordförandens och viceordförandenas mandattid är ett (1) verksamhetsår. De övriga medlemmarna väljs för två (2) verksamhetsår i sänder. Hälften av medlemmarna som valts för det första året avgår enligt lottning och därefter står hälften alltid i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig minst en (1) och högst tre (3) viceordförande för följande verksamhetsår samt sekreterare och andra nödiga funktionärer, som inte behöver vara medlemmar av styrelsen, samt fastställer dessas arvoden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne är förhindrad, viceordförande.

Styrelsemötet är beslutfört då ordföranden eller någon av viceord- förandena och över hälften av alla som hör till styrelsen är närvarande. Mötet kan även hållas som fjärrmöte (t.ex. telefon- eller e-postmöte).

Styrelsens beslut är den åsikt som understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller jämt avgör ordförandens röst förutom vid val, då lotten avgör.

§ 12 Styrelsen utövar den verkställande makten i lokalföreningen och handhar skötseln av dess ärenden.

Styrelsens uppgift är att

– representera lokalföreningen och handha skötseln av dess ärenden enligt av lokalföreningsmötet godkända beslut och anvisningar.

– övervaka lokalföreningens medlemskårs gemensamma intressen och ärenden genom att göra framställningar och ta initiativ samt komma med uttalanden,

– verkställa de uppgifter som regionorganisationen och centralförbundet gett,

– fatta beslut om att anta och utesluta lokalföreningens ordinarie och understödande medlemmar,

– se till att lokalföreningens verksamhetsberättelse, bokslut och budget uppgörs,

– sammankalla lokalföreningens möten, bereda ärendena som skall behandlas samt sammankalla extra ordinarie möte om skäl föreligger enligt paragraf 7 eller annan särskild orsak finns härtill,

– informera lokalföreningens medlemmar om statsmaktens, centralförbundets, regionalorganisationens och lokalföreningens beslut och åtgärder som berör företagarkåren,

– informera regionorganisationens kansli vid särskilt fastställda tidpunkter om lokalföreningens verksamhet och beslut, samt

– fastställa medlemsavgiftens storlek för understödande medlemmar och tidpunkten för när den skall erläggas.

Lokalföreningens namntecknare

§ 13 Lokalföreningens namn tecknas av föreningens ordförande, viceordförande eller viceordförandena samt sekreteraren, alltid två tillsammans, samt den eller de funktionärer eller förtroendevalda, som styrelsen befullmäktigat, antingen ensam eller två tillsammans.

Bokslut och verksamhetsgranskning

§ 14 Lokalföreningens redovisningsperiod och verksamhetsår är ett kalenderår. Bokslutet bör tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast två veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna

bör avge sitt utlåtande till styrelsen senast en vecka före lokalföreningens vårmöte.

Ändring av stadgarna

§ 15 Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas vid lokalföreningsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändringsförslaget och dess innehåll bör nämnas i möteskallelsen.

Lokalföreningens stadgar och ändringar av dem bör godkännas av centralförbundets styrelse.

Upplösning av lokalföreningen

§ 16 Upplösning av lokalföreningen kräver minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna vid lokalföreningsmöte och ytterligare ett likvärdigt möte med oförändrat röstetal som kan hållas tidigast tjugo (20) dygn efter föregående möte.

I fall att lokalföreningen upplöses eller blir upplöst skall dess tillgångar överlåtas till ändamål som avser att förbättra förutsättningarna för små- och medelstor företagsverksamhet.